Αρχική arrow Εκδηλώσεις

Εκδηλώσεις

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ ΝΗΛΕΑΣ

Πέμπτη, 04 Νοεμβρίου 2021
nileasΤην Κυριακή 31 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκαν οι αρχαιρεσίες στον Αγροτικό Ελαιοπαραγωγικό Συνεταιρισμό ΝΗΛΕΑΣ για την ανάδειξη Διοικητικού και Ελεγκτικού Συμβουλίου. Την Τρίτη 2 Νοεμβρίου το εκλεγμένο Διοικητικό Συμβούλιο αφού συγκροτήθηκε σε σώμα στην πρώτη του συνεδρίαση, εξέλεξε πρόεδρο τον Κόκκινο Γεώργιο, αντιπρόεδρο τον Σουρέλη Ιωάννη, γραμματέα τον Μπαχούμα Γεώργιο, ταμία τον Μαθιό φώτη και μέλος τον Πουλόπουλο Ιωάννη.
Διαβάστε περισσότερα...

1 Ιουλίου ξεκινά το πρόγραμμα δακοκτονίας

Σάββατο, 04 Ιουλίου 2020
dakosΤην Τετάρτη 1 Ιουλίου ξεκινά το πρόγραμμα δακοκτονίας στη Δημοτική Κοινότητα Χώρας με τον πρώτο ψεκασμό, ο οποίος προβλέπεται να ολοκληρωθεί την επόμενη Τετάρτη ή Πέμπτη. Η κτηματική περιφέρεια της Δ/Κ Χώρας έχει έκταση 20.000 στρέμματα (περίπου) και περιέχει 330.000 ελαιόδενδρα.

Διαβάστε περισσότερα...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ OLIVECLIMA

Δευτέρα, 05 Σεπτεμβρίου 2016

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός ΝΗΛΕΑΣ

Έχοντας υπόψη:

 • Την υπ΄αριθμόν LIFE 11 ENV/GR/942 OLIVE-CLIMA ‘’Introduction of new olive crop management practices focused on climate change mitigation and adaptation’’ συμφωνία επιδότησης με την ΕΕ.
 • Τη σύμβαση εταιρικής σχέσης του έργου LIFE+11 ENV/GR/000942 OLIVECLIMA
 • Την απόφαση ΔΣ της 4ης Σεπτεμβρίου 2016

 1. ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός ΝΗΛΕΑΣ ως συνδικαιούχος εταίρος υλοποιεί το έργο OLIVECLIMA το οποίο συγχρηματοδοτείται από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα LIFE+. Το έργο προβλέπει την πραγματοποίηση εξειδικευμένων εργασιών σε επιλεγμένα αγροτεμάχια του Α/Σ ΝΗΛΕΑΣ.

 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΚΥΡΗΣΣΟΜΕΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Στο πλαίσιο του έργου προβλέπεται η εκτέλεση εργασιών φυσικού αντικειμένου που αφορούν:

-Φθινοπωρινό κλάδεμα σε 20 αγροτεμάχια συνολικής έκτασης 200 στρεμμάτων

-Διασπορά κομπόστ σε 19 αγροτεμάχια συνολικής έκτασης 185 στρεμμάτων

-Θρυμματισμός κλαδιών σε 3 αγροτεμάχια συνολικής έκτασης 41 στρεμμάτων

 1. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός του κάθε τμήματος του έργου ορίζεται:

-Φθινοπωρινό κλάδεμα 7.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ

-Διασπορά κομπόστ 9250 ευρώ χωρίς ΦΠΑ

-Θρυμματισμός κλαδιών 4715 ευρώ χωρίς ΦΠΑ

Δεν προβλέπεται κάλυψη εξόδων μετακίνησης και διαμονής διατροφής και λοιπών εξόδων

Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να καταθέσουν διακριτές προσφορές για κάθε τμήμα του έργου.

 1. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η διάρκεια της σύμβασης διαμορφώνεται ανάλογα με τις δράσεις και τις ανάγκες του έργου και δεν μπορεί να συνεχιστεί πέρα από τις 28-2-2107 εκτός ειδικών περιπτώσεων και μετά από εισήγηση των επιβλεπόντων γεωπόνων.

 1. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή σχήματα συνεργασίας αυτών, που αποδεδειγμένα δραστηριοποιούνται σε υπηρεσίες αντίστοιχες με το αντικείμενο της πρόσκλησης ενδιαφέροντος.

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να υποβάλουν φάκελο στον οποίο να συμπεριλαμβάνονται τα παρακάτω στοιχεία.

Α) Αποδεικτικά σχετικής εμπειρίας (συμβάσεις βεβαιώσεις κτλ)

Β) Αντίγραφο έναρξης σχετικού με τις εργασίες επιτιδεύματος

Γ) Οικονομική προσφορά για το αντικείμενο της πρόσκλησης συνολικά ή και τμηματικά.

Στην περίπτωση που καταθέσει προσφορά νομικό πρόσωπο πρέπει να καταθέσει και υπεύθυνη δήλωση όπου θα αναφέρονται τα άτομα που θα απασχοληθούν και να προσκομίσει για κάθε στέλεχος τα στοιχεία της παραπάνω παραγράφου.

 1. ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει σύμφωνα με τα κάτωθι κριτήρια αξιολόγησης

Α. Βιογραφικό, Εμπειρία-Καταρτίσεις-Εξοπλισμός (70%)

Β. Οικονομική προσφορά (30%)

Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από το ΔΣ του ΝΗΛΕΑ ύστερα από εισήγηση των επιβλεπόντων γεωπόνων.

 1. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν την προσφορά τους είτε καταθέτοντάς της αυτοπροσώπως στα γραφεία του Α/Σ ΝΗΛΕΑΣ ή με ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους, είτε αποστέλλοντάς την ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή ιδιωτικό ταχυδρομείο το αργότερο έως την Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου 2016 και ώρα 14:00 (ημερομηνία παραλαβής) στην έδρα του συνεταιρισμού που είναι :

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΝΗΛΕΑΣ Αγίου Δημητρίου 36, Χώρα Μεσσηνίας ΤΚ 24600

 1. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

Ανάρτηση της ανακοίνωσης θα γίνει στην ιστοσελίδα του ΑΣ ΝΗΛΕΑΣ (www.nileasoliveoil.gr)

 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διευκρινήσεις σχετικά με τους όρους της πρόσκλησης παρέχονται κατά τις ώρες 10:00 έως 14:00 τις εργάσιμες ημέρες από:

Κόκκινο Γεώργιο στο τηλ. 6972211167 e-mail:

Ρέππας Σπύρος στο τηλ. 6937413056

Καθώς και στα γραφεία του συνεταιρισμού στο τηλέφωνο 2763031023

Ο πρόεδρος ΔΣ του Α/Σ ΝΗΛΕΑΣ

Κόκκινος Γεώργιος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ oLIVE CLIMA

Τρίτη, 02 Σεπτεμβρίου 2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩN ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “oLIVE CLIMA

ΧΩΡΑ 2/9/2014

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός “ΝΗΛΕΑΣ”

Έχοντας υπόψη:

 1. Την υπ’ αριθμό LIFE11 ENV/GR/942 oLIVE-CLIMA, «Introduction of new olive crop management practices focused on climate change mitigation and adaptation» συμφωνία επιδότησης με την Ε.Ε.,
 2. Την σύμβαση εταιρικής σχέσης του έργου “ LIFE+11 ENV/GR/000942 oLIVE-CLIMA”
 3. Την απόφαση του Διοικητικού συμβουλίου της 1/9/2014 Αρ: 96

1. ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός ΝΗΛΕΑΣ ως συνδικαιούχος εταίρος, υλοποιεί το έργο «oLIVE CLIMA» το οποίο συγχρηματοδοτείται από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα LIFE+. Το έργο προβλέπει την πραγματοποίηση εξειδικευμένων εργασιών σε επιλεγμένα αγροτεμάχια του Α.Σ. ΝΗΛΕΑ.

2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Στο πλαίσιο του έργου προβλέπεται η εκτέλεση εργασιών φυσικού αντικειμένου που αφορούν:

- θρυμματισμός κλαδιών και διασπορά αυτών σε 20 αγροτεμάχια συνολικής έκτασης 200 στεμμάτων,

- κλάδεμα θερινό και εαρινό βάσει πρωτοκόλλου κλαδέματος σε 20 αγροτεμάχια συνολικής έκτασης 200 στρεμμάτων,

- σπορά σπορομίγματος σε 20 αγροτεμάχια συνολικής έκτασης 130 στρεμμάτων,

- παρασκευή και διασπορά κομπόστ σε 20 αγροτεμάχια συνολικής έκτασης 200 στρεμμάτων

3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός του κάθε τμήματος του «έργου» ορίζεται:

-Θρυμματισμός κλαδιών: 23.000 ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α (13%).

-Κλάδεμα θερινό κι εαρινό ελαιοδέντρων: θερινό 14.000 ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α (13%).

-Χειμερινό 7.000 ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α (13%)

-Σπορά σπορομίγματος: 1.520 ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α (13%).

-Παρασκευή και διασπορά κομπόστ: 10.000 ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α (13%).

Δεν προβλέπεται κάλυψη εξόδων μετακίνησης και διαμονής, διατροφής και λοιπών εξόδων.

Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να καταθέσουν διακριτές προσφορές για κάθε τμήμα του έργου.

4. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η διάρκεια της σύμβασης διαμορφώνεται ανάλογα με τις δράσεις και τις ανάγκες του έργου και δεν μπορεί να συνεχιστεί πέραν της 31/10/2015 εκτός ειδικών περιπτώσεων και μετά από εισήγηση των επιβλεπόντων γεωπόνων.

5. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή σχήματα συνεργασίας αυτών, που αποδεδειγμένα δραστηριοποιούνται σε υπηρεσίες αντίστοιχες με το αντικείμενο της πρόσκλησης ενδιαφέροντος.

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να υποβάλλουν φάκελο στον οποίο να συμπεριλαμβάνονται τα παρακάτω στοιχεία:

Α) Αποδεικτικά σχετικής εμπειρίας (συμβάσεις, βεβαιώσεις, κ.λ.π.)

Β) Αντίγραφο έναρξης, σχετικού με τις εργασίες, επιτηδεύματος

Γ) Οικονομική προσφορά για το αντικείμενο της πρόσκλησης συνολικά ή τμηματικά.

Στην περίπτωση που καταθέσει νομικό πρόσωπο προσφορά, πρέπει να καταθέσει υπεύθυνη δήλωση όπου θα αναφέρονται τα άτομα που θα απασχοληθούν και να προσκομίσει για κάθε στέλεχος τα στοιχεία της παραπάνω παραγράφου (1).

6. ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει σύμφωνα με κάτωθι κριτήρια αξιολόγησης:

Α. Βιογραφικό, Εμπειρία-Καταρτίσεις, εξοπλισμός (70%)

Β. Οικονομική προσφορά (30%)

Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από το Διοικητικό Συμβούλιο του Αγροτικού Συνεταιρισμού ΝΗΛΕΑΣ ύστερα από εισήγηση των υπεύθυνων γεωπόνων.

7. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν την προσφορά τους είτε καταθέτοντάς την αυτοπροσώπως στα γραφεία του ΑΣ ΝΗΛΕΑ ή με ειδικά προς τούτο

εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους, είτε αποστέλλοντάς την ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier) το αργότερο έως την 25η Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 14.00 μμ, στην έδρα του Συνεταιρισμού που είναι:

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΝΗΛΕΑΣ, Αγίου Δημητρίου 36, Χώρα Μεσσηνίας Τ.Κ.24600

8. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

Ανάρτηση της ανακοίνωσης θα γίνει στην ιστοσελίδα του ΑΣ ΝΗΛΕΑ www.nileasoliveoil.gr .

9. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διευκρινήσεις σχετικά με τους όρους της πρόσκλησης παρέχονται κατά τις ώρες 10:00 – 14.00 τις εργάσιμες ημέρες από:

κ. Κόκκινο Γεώργιο στο τηλέφωνο 6972211167, e-mail:

κ. Ρέππα Σπύρο στο τηλέφωνο 6937413056 καθώς και από τα γραφεία του Συνεταιρισμού στο τηλέφωνο 27630 31023

Ο Πρόεδρος του ΑΣ ΝΗΛΕΑΣ

Κόκκινος Γεώργιος

Εξωτερικός Συνεργάτης στο oLive Clime

Τετάρτη, 25 Σεπτεμβρίου 2013

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩN ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “oLIVE CLIMA

ΧΩΡΑ 25/9/2013

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός “ΝΗΛΕΑΣ”

Έχοντας υπόψη:

 1. Την υπ’ αριθμό LIFE11 ENV/GR/942 oLIVE-CLIMA, «Introduction of new olive crop management practices focused on climate change mitigation and adaptation» συμφωνία επιδότησης με την Ε.Ε.,
 2. Την σύμβαση εταιρικής σχέσης του έργου “ LIFE+11 ENV/GR/000942 oLIVE-CLIMA”
 3. Την απόφαση του Διοικητικού συμβουλίου της 25/9/2013 αρ:86

1. ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός ΝΗΛΕΑΣ ως συνδικαιούχος εταίρος, υλοποιεί το έργο «oLIVE CLIMA» το οποίο συγχρηματοδοτείται από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα LIFE+. Το έργο προβλέπει την πραγματοποίηση εξειδικευμένων εργασιών σε επιλεγμένα αγροτεμάχια του Α.Σ. ΝΗΛΕΑ.

2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Στο πλαίσιο του έργου προβλέπεται η εκτέλεση εργασιών φυσικού αντικειμένου που αφορούν:

- θρυμματισμός κλαδιών και διασπορά αυτών σε 20 αγροτεμάχια συνολικής έκτασης 200 στεμμάτων,

- κλάδεμα θερινό και εαρινό βάσει πρωτοκόλλου κλαδέματος σε 20 αγροτεμάχια συνολικής έκτασης 200 στρεμμάτων,

- σπορά σπορομίγματος σε 20 αγροτεμάχια συνολικής έκτασης 130 στρεμμάτων,

- παρασκευή και διασπορά κομπόστ σε 20 αγροτεμάχια συνολικής έκτασης 200 στρεμμάτων

3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός του κάθε τμήματος του «έργου» ορίζεται:

-Θρυμματισμός κλαδιών: 23.000 ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α (13%).

-Κλάδεμα θερινό κι εαρινό ελαιοδέντρων: θερινό 14.000 ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α (13%).

Χειμερινό 7.000 ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α (13%)

-Σπορά σπορομίγματος: 1.520 ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α (13%).

-Παρασκευή και διασπορά κομπόστ: 10.000 ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α (13%).

Δεν προβλέπεται κάλυψη εξόδων μετακίνησης και διαμονής, διατροφής και λοιπών εξόδων.

Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να καταθέσουν διακριτές προσφορές για κάθε τμήμα του έργου.

4. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η διάρκεια της σύμβασης διαμορφώνεται ανάλογα με τις δράσεις και τις ανάγκες του έργου και δεν μπορεί να συνεχιστεί πέραν της 10/10/2014 εκτός ειδικών περιπτώσεων και μετά από εισήγηση των επιβλεπόντων γεωπόνων.

5. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή σχήματα συνεργασίας αυτών, που αποδεδειγμένα δραστηριοποιούνται σε υπηρεσίες αντίστοιχες με το αντικείμενο της πρόσκλησης ενδιαφέροντος.

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να υποβάλλουν φάκελο στον οποίο να συμπεριλαμβάνονται τα παρακάτω στοιχεία:

Α) Αποδεικτικά σχετικής εμπειρίας (συμβάσεις, βεβαιώσεις, κ.λ.π.)

Β) Αντίγραφο έναρξης, σχετικού με τις εργασίες, επιτηδεύματος

Γ) Οικονομική προσφορά για το αντικείμενο της πρόσκλησης συνολικά ή τμηματικά.

Στην περίπτωση που καταθέσει νομικό πρόσωπο προσφορά, πρέπει να καταθέσει υπεύθυνη δήλωση όπου θα αναφέρονται τα άτομα που θα απασχοληθούν και να προσκομίσει για κάθε στέλεχος τα στοιχεία της παραπάνω παραγράφου (1).

6. ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει σύμφωνα με κάτωθι κριτήρια αξιολόγησης:

Α. Βιογραφικό, Εμπειρία-Καταρτίσεις, εξοπλισμός (70%)

Β. Οικονομική προσφορά (30%)

Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από το Διοικητικό Συμβούλιο του Αγροτικού Συνεταιρισμού ΝΗΛΕΑΣ ύστερα από εισήγηση των υπεύθυνων γεωπόνων.

7. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν την προσφορά τους είτε καταθέτοντάς την αυτοπροσώπως στα γραφεία του ΑΣ ΝΗΛΕΑ ή με ειδικά προς τούτο

εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους, είτε αποστέλλοντάς την ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier) το αργότερο έως την η Οκτωβρίου 2013 και ώρα 14.00 μμ, στην έδρα του Συνεταιρισμού που είναι:

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΝΗΛΕΑΣ, Αγίου Δημητρίου 36, Χώρα Μεσσηνίας Τ.Κ.24600

8. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

Ανάρτηση της ανακοίνωσης θα γίνει στην ιστοσελίδα του ΑΣ ΝΗΛΕΑ www.nileasoliveoil.gr .

9. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διευκρινήσεις σχετικά με τους όρους της πρόσκλησης παρέχονται κατά τις ώρες 10:00 – 14.00 τις εργάσιμες ημέρες από:

κ. Κόκκινο Γεώργιο στο τηλέφωνο 6972211167, e-mail:

κ. Ρέππα Σπύρο στο τηλέφωνο 6937413056

καθώς και από τα γραφεία του Συνεταιρισμού στο τηλέφωνο 27630 31023

Ο Πρόεδρος του ΑΣ ΝΗΛΕΑΣ

Κόκκινος Γεώργιος

Σύνδεση Χρήστη

Δεν έχετε λογαριασμό ακόμα; Δημιουργία λογαριασμού

Στατιστικά

Επισκέπτες: 2904601

Online χρήστες

Έχουμε 41 επισκέπτες σε σύνδεση

Ο καιρός στη Χώρα

 Ο καιρός τώρα
Λιακάδα Λιακάδα
Θερμοκρασία: 2 °C
Παρασκευή, 28 Ιαν
Κυρίως συννεφιασμένος Κυρίως συννεφιασμένος
Θερμοκρασία: 2 ως 14 °C
Σάββατο, 29 Ιαν
Βροχή Βροχή
Θερμοκρασία: 2 ως 11 °C
Κυριακή, 30 Ιαν
Μερικώς συννεφιασμένος με δυνατές βροχές Μερικώς συννεφιασμένος με δυνατές βροχές
Θερμοκρασία: 0 ως 12 °C
Powered by Elxis - Open Source CMS.
Copyright (C) 2006-2022 Elxis.org. All rights reserved.