Αρχική arrow Νέα arrow Τοπικά arrow Λιγότερος μπελάς με τροποποιητική απόφαση για τις άδειες γεωτρήσεων

Λιγότερος μπελάς με τροποποιητική απόφαση για τις άδειες γεωτρήσεων

Πέμπτη, 12 Απριλίου 2012
AddThis Social Bookmark Button

Χωρίς την υπογραφή ειδικού συμβούλου (τεχνικού κ.λπ.) και μόνο με τη συμπλήρωση έντυπης έκθεσης η οποία δίνεται από την αρμόδια υπηρεσία, μπορεί κάποιος αγρότης να λάβει άδεια χρήσης νερού από υφιστάμενη γεώτρηση. Αν και αυτό είχε τονιστεί με σαφή εγκύκλιο του υπουργείου Περιβάλλοντος από τον Οκτώβριο του 2011, οι αγρότες δεν είχαν ενημερωθεί επαρκώς.

Επίσης, τα τμήματα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας των Περιφερειακών Ενοτήτων είτε δεν εφάρμοζαν την εγκύκλιο είτε ερμήνευαν όπως ήθελαν την ΚΥΑ. Γι’ αυτό το λόγο τα δύο αρμόδια υπουργεία ετοίμασαν και έστειλαν στο Εθνικό Τυπογραφείο νέο σχέδιο Κοινής Υπουργικής Απόφασης, με το οποίο τροποποιείται εκ νέου η επίμαχη ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄ 1440/2011). Οι αλλαγές που προωθούνται είναι οι εξής: - Στη «ρύθμιση» μπαίνουν όλες οι γεωτρήσεις που προϋπήρχαν πριν από τις 16 Ιουνίου του 2011, ενώ η προηγούμενη ΚΥΑ αφορούσε τις γεωτρήσεις προ της 20ής Δεκεμβρίου 2005. - Μειώνεται το κατώτατο όριο του προστίμου στην περίπτωση που κάποιος αγρότης δεν προλάβει την προθεσμία για την χορήγηση άδειας χρήσης νερού. Συγκεκριμένα, από 1.000 ευρώ, το κατώτερο όριο του προστίμου μειώνεται στα 200 ευρώ για το πρώτο έτος καθυστέρησης και στα 500 ευρώ για το δεύτερο έτος. - Απαλείφεται η προϋπόθεση σύνταξης της περιβαλλοντικής μελέτης «από τον ενδιαφερόμενο ή τεχνικό εκπρόσωπό του», για να μην υπάρχουν περιθώρια παρερμηνείας της απόφασης και αναφέρεται μόνο το εξής: «Ειδικά ως προς την περιβαλλοντική αδειοδότηση υφιστάμενων αρδευτικών γεωτρήσεων με ετήσια αντλούμενη ποσότητα ≤100.000 μ3 ανεξαρτήτως βάθους (…) θα συντάσσεται γεωλογική-περιβαλλοντική έκθεση με ευθύνη της αρμόδιας υπηρεσίας, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος IV.» - Στη θέση του χάρτη (1:5000) ή του ορθοφωτοχάρτη που ζητούσε η προηγούμενη ΚΥΑ, τώρα ζητά μία βεβαίωση για την ακριβή θέση του έργου υδροληψίας (γεώτρησης) όπως προκύπτει από τοπογραφικούς ή άλλους χάρτες, που διαθέτουν οι Δήμοι ή οι Περιφέρειες (στη βεβαίωση θα περιλαμβάνονται και οι ακριβείς θέσεις των πλησιέστερων υφιστάμενων υδροληψιών σε ακτίνα 200 μ. από τη θέση του έργου). - Ειδικά για τις αρδευτικές γεωτρήσεις δεν απαιτείται πλέον υποβολή χημικής ανάλυσης, ενώ η προηγούμενη ΚΥΑ δεν προσδιόριζε για ποιες γεωτρήσεις ζητούσε χημική ανάλυση. - Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, δεν προβλέπεται παράταση πέραν της 16ης Ιουνίου του 2012 για την υποβολή των αιτήσεων αδειοδότησης από τους αγρότες και όλους όσους χρησιμοποιούν γεωτρήσεις. Τα δικαιολογητικά Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις που έχουν κάνει οι κατά τόπους περιφερειακές ενότητες, τα δικαιολογητικά που χρειάζονται για την υποβολή της αίτησης (εκτός από την περιβαλλοντική έκθεση και τους χάρτες που αλλάζουν) είναι τα εξής: 1. Αίτηση – Δήλωση για την έκδοση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα και χρήσεις νερού (Παράρτημα ΙΙ) της προαναφερθείσας ΚΥΑ 3. Αποδεικτικό δικαιώματος χρήσης νερού: - αντίγραφο παλαιάς άδειας, - παραστατικά από τη ΔΕΗ (συμβόλαιο 1ης ηλεκτροδότησης ή Δελτίο 1α γεωργοτεχνικών και γεωργοοικονομικών στοιχείων ή λογαριασμός της ΔΕΗ προ του 2005 και πρόσφατος λογαριασμός), - βεβαίωση από τον ΤΟΕΒ ότι σύμφωνα με το αρχείο του προκύπτει η παλαιότητα της συγκεκριμένης υδροληψίας, - βεβαίωση από την Ε.Α.Σ. της κάθε περιφερειακής ενότητας - βεβαίωση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ότι σύμφωνα με το αρχείο τους προκύπτει η παλαιότητα της συγκεκριμένης υδροληψίας - με τη συνδρομή των διαδόχων Υπηρεσιών των πρώην Υπηρεσιών Εγγείων Βελτιώσεων των πρώην Νομαρχιών (Εγκύκλιος οικ. 150895/13-9-2011 Ειδική Γραμματεία Υδάτων του ΥΠΕΚΑ) ή με βεβαίωση από τις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων ότι σύμφωνα με το αρχείο τους προκύπτει η παλαιότητα της χρήσης νερού (π.χ. Σχέδια Βελτίωσης, Πρόγραμμα Εξηλεκτρισμού κ.λ.π.) αλλά και με βεβαίωση από τα Τμήματα Τοπογραφικής Εποικισμού & Αναδασμού των παραπάνω Διευθύνσεων για το χαρακτηρισμό του αγροτεμαχίου ως προνομιακό (εντός αναδασμού) λόγω ύπαρξης γεώτρησης - βεβαίωση από τον οικείο Δήμο, εφόσον δε δύναται να θεμελιωθεί το δικαίωμα με κάποιον από τους ανωτέρω τρόπους 4. Αντίγραφο νόμιμου τίτλου ή άλλη πράξη από την οποία προκύπτει δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης του χώρου στον οποίο γίνεται η χρήση του νερού, δυνάμει εμπράγματης ή ενοχικής σχέσης όπως: i) συμβολαιογραφικό έγγραφο από το οποίο προκύπτει δικαίωμα κυριότητας ή επικαρπίας, ii) συμφωνητικό μίσθωσης, iii) απόφαση έγκρισης επέμβασης σε δασική έκταση, iv) απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για παραχώρηση δημόσιας έκτασης σε περίπτωση χαρακτηρισμού έκτασης ως πλέον άγονης. Σημείωση: Σε περίπτωση μισθώσεως, η διάρκεια της εκδοθείσας άδειας χρήσης νερού να ταυτίζεται με τη διάρκεια της μίσθωσης. 5. Νόμιμη εξουσιοδότηση εκπροσώπησης σε περίπτωση που ο αιτών ενεργεί για λογαριασμό νομικού προσώπου. Στην περίπτωση αυτή συνυποβάλλεται επικυρωμένο αντίγραφο της νόμιμης συστατικής πράξης του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου ή του συλλογικού οργάνου. 6. Σε περιοχές όπου υφίστανται συλλογικά δίκτυα διαχείρισης νερού, βεβαίωση φορέα περί μη εξυπηρέτησης από συλλογικό δίκτυο. 7. Πληρεξούσιο έγγραφο όπου θα αναγράφονται όλα τα μέλη της ομάδας και ο νόμιμος εκπρόσωπός τους (μόνο για την περίπτωση ομαδικής πηγής υδροληψίας). 8. Σε περίπτωση άδειας για υδροδότηση κτίσματος, οικοδομική άδεια ή έγγραφο από την αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία που να βεβαιώνει τη δυνατότητα υδροδότησής του καθώς και βεβαίωση του αρμόδιου φορέα περί μη εξυπηρέτησης από συλλογικό δίκτυο. 9. Υπεύθυνη Δήλωση του ενδιαφερομένου του Ν.1599/1986 όπου να δηλώνονται τα ακόλουθα: - Όλα τα φωτοαντίγραφα που προσκομίζονται είναι ακριβή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων. - Το παρόν αγρόκτημα δεν καλύπτει δασική έκταση. Βρείτε εδώ τα σχετικά έγγραφα: ΚΥΑ για τη χορήγηση αδειών για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού.pdf Δεύτερη Εγκύκλιος για τις άδειες χρήσης νερού.pdf Υπεγράφη η ΚΥΑ για την αδειοδότηση των αρδευτικών γεωτρήσεων.doc

πηγή:Agronew

Σύνδεση Χρήστη

Δεν έχετε λογαριασμό ακόμα; Δημιουργία λογαριασμού

Στατιστικά

Επισκέπτες: 2080330

Online χρήστες

Έχουμε 26 επισκέπτες σε σύνδεση

Ο καιρός στη Χώρα

 Ο καιρός τώρα
Κυρίως λιακάδα Κυρίως λιακάδα
Θερμοκρασία: 14 °C
Παρασκευή, 05 Ιουν
Περιοδικά σύννεφα Περιοδικά σύννεφα
Θερμοκρασία: 14 ως 26 °C
Σάββατο, 06 Ιουν
Λιακάδα Λιακάδα
Θερμοκρασία: 13 ως 26 °C
Κυριακή, 07 Ιουν
Λιακάδα Λιακάδα
Θερμοκρασία: 13 ως 29 °C
Powered by Elxis - Open Source CMS.
Copyright (C) 2006-2020 Elxis.org. All rights reserved.