Αρχική arrow Νέα arrow Τοπικά arrow Οδηγός για την προετοιμασία ΠΟΠ/ΠΓΕ

Οδηγός για την προετοιμασία ΠΟΠ/ΠΓΕ

Παρασκευή, 10 Σεπτεμβρίου 2010
AddThis Social Bookmark Button

Αφού η σταφίδα με το που υπέβαλε φάκελο για να αναγνωριστεί ως σταφίδα Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης Ηλείας «τσίμπησε» 4 λεπτά ανά κιλό στην τιμή, δε θα αργήσουν να ακολουθήσουν το παράδειγμά της και άλλα αγροτικά προϊόντα. Από τότε, εξάλλου, που μπήκαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η προστιθέμενη αξία στα ελληνικά τρόφιμα και ποτά ήρθε από την αναγνώριση της προέλευσής τους και την προώθησή τους σε όλον τον κόσμο με κυριότερα παραδείγματα τη φέτα ΠΟΠ και τη μαστίχα Χίου.

Πώς, όμως, μία οργάνωση παραγωγών σε συνεργασία – ή όχι – με τοπικούς φορείς, μπορεί να υποβάλει έναν φάκελο στην Ε.Ε. για να αναγνωριστεί το προϊόν του ως προϊόν ΠΟΠ (Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης) ή ΠΓΕ (Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης). Μετά και την τελευταία αναθεώρηση του σχετικού νομοθετικού πλαισίου από την Ε.Ε. ζητήσαμε τη βοήθεια του αρμόδιου οργανισμού, του ΟΠΕΓΕΠ Agrocert και μας κατατόπισε ως εξής: Κάθε ομάδα παραγωγών που επιθυμεί να υποβάλει αίτηση κατοχύρωσης ΠΟΠ ή ΠΓΕ, οφείλει καταρχήν να αποδείξει ότι η προτεινόμενη ονομασία ανταποκρίνεται στους ορισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 2 του κανονισμού 510/06. Αίτηση κατοχύρωσης ΠΟΠ ή ΠΓΕ θα μπορούσε να κατατεθεί υπό προϋποθέσεις από ένα νομικό ή φυσικό πρόσωπο (όταν στην περιοχή είναι ο μοναδικός που χρησιμοποιεί τη συγκεκριμένη ονομασία και όταν δεν απαγορεύει τη χρήση της σε όσους τηρούν τις προδιαγραφές παραγωγής του προϊόντος). Στην περίπτωση των συνεταιρισμών, παρόλο που τυπικά πρόκειται για ένα νομικό πρόσωπο, δεν ισχύουν τα ανωτέρω. την αιτούσα ομάδα είναι να ασχολείται αποφασιστικά με το προϊόν (προώθηση, διαφήμιση, αυτοέλεγχο κτλ.) και η. λειτουργία της να μην περιοριστεί στην κατοχύρωση της ονομασίας του. Τέλος, κάθε απόπειρα κατοχύρωσης θα πρέπει να συνοδεύεται και από αντίστοιχες προσπάθειες προώθησης του προϊόντος. Προϊόντα περιθωριακά, όπως σύγκλινο Μάνης, χαλβάς Φαρσάλων κ.τ.λ. τα οποία επί σειρά ετών παρασκευάζονται χωρίς προδιαγραφές, δεσμεύσεις, έλεγχο κ.τ.λ. και τα οποία αντιμετωπίζουν πρόβλημα εμπορίας ή τιμής δεν θα πρέπει να καταστούν αντικείμενο προστασίας, διότι είναι πιθανότερο να αποθαρρυνθούν κι αυτοί που ήδη χρησιμοποιούν το συγκεκριμένο όνομα .χωρίς καμία προϋπόθεση. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι τα ΠΟΠ και ΠΓΕ δεσμεύουν την ονομασία ή τη γεωγραφική ένδειξη του τόπου ή της περιοχής και επομένως δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν από παραγωγούς που δεν τηρούν όλες τις δεσμεύσεις της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας (π.χ. έγκριση παραγωγής, υπαγωγή σε σύστημα ελέγχου, ορθή επισήμανση κ.ά.), παρόλο που βρίσκονται εντός γεωγραφικής ζώνης. Συγκεκριμένα, ως «Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης - ΠΟΠ» νοείται το όνομα μιας περιοχής ενός συγκεκριμένου τόπου ή σε εξαιρετικές περιπτώσεις μιας χώρας. το οποίο χρησιμοποιείται στην περιγραφή ενός γεωργικού προϊόντος ή ενός τροφίμου που α) κατάγεται από αυτήν την περιοχή το συγκεκριμένο τόπο ή τη χώρα, β) του οποίου η ποιότητα, ή. τα χαρακτηριστικά οφείλονται κυρίως ή αποκλειστικά- στο- γεωγραφικό - περιβάλλον, που περιλαμβάνει τους φυσικούς και ανθρώπινους παράγοντες και γ) του οποίου η παραγωγή, η μεταποίηση και η επεξεργασία λαμβάνουν χώρα στην οριοθετημένη γεωγραφική περιοχή. Δηλαδή, α) η ονομασία που θα επιλεχτεί θα πρέπει να συνοδεύεται από το όνομα της περιοχής ή του τόπου (τοπωνύμιο), το οποίο υποδηλώνει την καταγωγή του προϊόντος και που δεν διαφοροποιείται σημαντικά από την οριοθετημένη. γεωγραφική . ζώνη παραγωγής του προϊόντος (π.χ όχι μανταρίνια Χίου που να παράγονται σε όλα τα νησιά του Αιγαίου ή μανταρίνια Κυκλάδων που να παράγονται μόνο στην Άνδρο ή ακόμα και εκτός Κυκλάδων). Στην ελληνική πραγματικότητα είναι πρακτικά αδύνατο να καταχωριστεί ονομασία προϊόντος-που να συνοδεύεται από την ονομασία Ελλάδα: πορτοκάλια Ελλάδας. Να τονιστεί ότι ως ΠΟΠ μπορεί να καταχωριστεί κάποια παραδοσιακή ονομασία (π.χ. φέτα: κασέρι), παρόλο που δεν συνοδεύεται από όνομα περιοχής ή τόπου (π.χ κασέρι Θεσσαλίας). β) Το δυσκολότερο σημείο στη δημιουργία του φακέλου είναι να τεκμηριωθεί το συγκεκριμένο σημείο. Ότι δηλαδή: το προϊόν έχει ορισμένα ποιοτικά χαρακτηριστικά τα οποία το διαφοροποιούν από τα υπόλοιπα ομοειδή προϊόντα που αναφέρονται στην καταγωγή του. Πρέπει να αποδειχτεί ότι η ιδιαιτερότητα του προϊόντος προέρχεται από το έδαφος; το κλίμα, τους ανέμους, τη γειτνίαση με θάλασσα ή ορεινούς όγκους κτλ. Το σύνολο ή μέρος αυτών των παραγόντων είναι στοιχεία της καταγωγής του (τόπου παραγωγής) και μάλιστα κάποια απ' αυτά έχουν επίδραση στην καλλιεργητική πρακτική (π.χ αμπέλι Σαντορίνη). Ο ανθρώπινος παράγοντας ( π.χ η παράδοση, η λαογραφία, η ιστορία της περιοχής, οι εμπορικές συναλλαγές, η κατανάλωση) είναι δυνατό να στοιχειοθετήσουν την ιδιαιτερότητα του προϊόντος και τη σημασία του για το συγκεκριμένο τόπο. Ο δεσμός μεταξύ προϊόντος και προέλευσης στα ΠΟΠ είναι πολύ ισχυρός. γ) Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στο γεγονός ότι ο κανονισμός δεν αναφέρεται στη συσκευασία του προϊόντος, η οποία μπορεί να γίνει παντού (και εκτός χώρας). Αυτό γίνεται για να μην εισέρχονται περιορισμοί στη διακίνηση των προϊόντων και προκαλούνται αθέμιτος ανταγωνισμός ή υπερπροστατευτισμός κάποιων προϊόντων ή περιοχών. Άλλωστε, οι παραπάνω αρχές είναι από τις βασικές της Ε.Ε. Θα μπορούσε ενδεχομένως να ζητηθεί από την αιτούσα ομάδα η συσκευασία εντός ζώνης. επικαλούμενοι λόγους ποιότητας, αυτοελέγχου, τεχνογνωσίας. ελεγκτικού συστήματος κτλ. Γενικά, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι πολύ προσεκτική στο συγκεκριμένο όρο και απαιτεί πολύ ισχυρή τεκμηρίωση, γιατί ακριβώς τον θεωρεί ως έναν έμμεσο τρόπο για να αποκλειστούν πιθανοί ανταγωνιστές. Απεναντίας, οι διαδικασίες της παραγωγής της πρώτης ύλης. μεταποίησης και επεξεργασίας του προϊόντος γίνονται υποχρεωτικά εντός της ζώνης. Ως «Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη - ΠΓΕ» νοείται το όνομα μιας περιοχής, ενός συγκεκριμένου τόπου ή σε εξαιρετικές περιπτώσεις μιας χώρας, το οποίο α) χρησιμοποιείται στην περιγραφή ενός γεωργικού προϊόντος ή ενός τροφίμου που κατάγεται από αυτήν την περιοχή, το συγκεκριμένο τόπο ή τη χώρα. β) του οποίου μία συγκεκριμένη ποιότητα, η φήμη ή άλλο χαρακτηριστικό μπορούν να αποδοθούν στη γεωγραφική αυτή καταγωγή και γ) του οποίου η παραγωγή ή/και μεταποίηση ή/και η επεξεργασία. Στα ΠΓΕ. α) δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν παραδοσιακές ονομασίες. Οπότε χρησιμοποιούνται μόνο γεωγραφικές ενδείξεις (όνομα περιοχής, τόπου, χώρας - όχι για την Ελλάδα). β) Στα ΠΓΕ εισέρχεται και ο παράγοντας φήμης ενός προϊόντος, κάτι που δεν υπάρχει στα ΠΟΠ. Επιπλέον, ο ορισμός τονίζει τη φράση «μπορούν να αποδοθούν», ενώ στα ΠΟΠ ισχύει το «οφείλονται ουσιαστικά ή αποκλειστικά». Το σημείο αυτό ερμηνεύεται ότι ο δεσμός μεταξύ της ποιότητας, της φήμης ή των χαρακτηριστικών του προϊόντος και της καταγωγής του είναι πιο χαλαρός στο ΠΓΕ Δηλαδή, οι αποδείξεις νια τα ΠΓΕ πρακτικό μπορούν να αφορούν τις τρεις τελευταίες δεκαετίες, ενώ για τα ΠΟΠ πρακτικά πρέπει να βρεθούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά που να αφορούν τα προπολεμικά χρόνια γ) Σε αντίθεση με τα ΠΟΠ. στην περίπτωση των ΠΓΕ αρκεί να πραγματοποιείται εντός της οριοθετημένης ζώνης μόνο μία από τις δραστηριότητες της παραγωγής της πρώτης ύλης ή της μεταποίησης η της επεξεργασίας του προϊόντος (π.χ το παξιμάδι Κρήτης μεταποιείται στην Κρήτη, αλλά το σιτάρι προέρχεται εκτός Κρήτης•. Και σε αντιστοιχία με τα ΠΟΠ. η συσκευασία ενός ΠΓΕ μπορεί να πραγματοποιείται και εκτός ζώνης εκτός και αν η αιτούσα ομάδα αιτηθεί διαφορετικά και το τεκμηριώσει επαρκώς. Ειδικά για τα ΠΓΕ. η αίτηση πρέπει σαφώς να υποδεικνύει: σε ποια προδιαγραφή βασίζεται-η καταχώρηση του (ειδική ποιότητα, φήμη ή άλλα-χαρακτηριστικά που οφείλονται στην προέλευση του) Σκοπός των ΠΟΠ και ΠΓΕ είναι η προστασία ονομασιών και γεωγραφικών ενδείξεων και όχι η προστασία επιχειρήσεων ή συνεταιρισμών και ούτε καν του προϊόντος. Αυτό πρέπει να αντανακλάται στις προδιαγραφές του προϊόντος για να μην θεωρηθεί ότι γίνονται με τέτοιο τρόπο ώστε να ευνοούν μονοπωλιακές καταστάσεις. Πέραν της τήρησης του ορισμού, πρέπει η αιτούσα ομάδα να καταθέσει φάκελο που να είναι σύμφωνος με το άρθρο 4 του κανονισμού. Η αιτούσα ομάδα οφείλει να αποστείλει αίτηση καταχώρησης ονομασίας και να συντάξει φάκελο που να καθορίζει τις προδιαγραφές του προϊόντος. Το ΠΟΠ η ΠΓΕ δεν άφορα μόνο αυτόν που έχει κάνει την αίτηση Κάθε επιχειρηματίας που επιθυμεί να χρησιμοποιήσει την Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης ή την Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη στην ετικέτα του προϊόντος μπορεί να το κάνει, αρκεί να τηρεί τις προδιαγραφές που έχει θέσει η αιτούσα ομάδα και να υπόκειται σε σύστημα ελέγχου Φυσικά, η κυριότερη προϋπόθεση είναι η οριοθετημένη γεωγραφική ζώνη παραγωγής του προϊόντος. Μετά από έγκριση από τον ελεγκτικό μηχανισμό κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να χρησιμοποιήσει την ΠΟΠ ή ΠΓΕ τις ενδείξεις και το εθνικό ή Κοινοτικό σήμα (δικαιούχος χρήσης ΠΟΠ ή ΠΓΕ) Οι προδιαγραφές του προϊόντος περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα ακόλουθα: α) όνομα, β) περιγραφή, γ) οριοθετημένη γεωγραφική περιοχή, δ; απόδειξη προέλευσης (ιχνηλασιμότητα), ε) μέθοδο παραγωγής, στ) δεσμό ζ) φορείς έλεγχου η) επισήμανση, θ) τυχόν άλλες απαιτήσεις της νομοθεσίας. Αναλυτικότερα: α) όνομα: αυτό το οποίο ζητείται να προστατευτεί είτε ως ονομασία προέλευσης, είτε ως γεωγραφική ένδειξη. Το όνομα δεν μπορεί να έρχεται σε σύγκρουση με εμπορικό σήμα. ακόμα και στην περίπτωση που το τελευταίο περιέχει τοπωνύμιο (π.χ μέλι Αττική, γραβιέρα Δωδώνη κ.ο.κ). διότι θεωρείται ότι προσπαθεί να επωφεληθεί απο τη φήμη του εμπορικού σήματος. Επίσης, δεν μπορεί να καταχωριστεί ονομασία ποικιλίας φυτών ή φυλής ζώων. κυρίως στην περίπτωση που η φυλή ή η ποικιλία χρησιμοποιείται και εκτός περιοχής (π.χ αρνί Χίου. Κορινθιακή σταφίδα Ζακύνθου). Πάντως, παρόλο που έχουν προστατευτεί φυτικές ποικιλίες (π χ φιστίκι Αίγινας) καλό να αποφεύγεται παρόμοια κατάσταση. Ονομασίες που είναι μερικώς ομώνυμες με ποικιλίες φυτών η ζώων μπορούν να προστατευτούν (π.χ κονσερβολιά Αμφίσσης). Επιπλέον, θα μπορούσε να προστατευτεί ονομασία και σε γλώσσα άλλης της ελληνικής, εφόσον αποδειχτεί ότι η γλώσσα και η συγκεκριμένη ονομασία χρησιμοποιούταν στην περιοχή (π.χ φέτα) Τα ελληνικά ονόματα πρέπει να συνοδεύονται από τη λατινική γραφή τους ο οποίος όμως είναι ο τρόπος προφοράς και όχι μετάφραση (π.χ portokali Chiou όχι oranges Chiou). Το όνομα για το οποίο αιτείται προστασία και αυτό το οποίο θα καταχωριστεί στο Κοινοτικό μητρώο πρέπει να είναι αυτό που πραγματικά χρησιμοποιείται και όχι μια τεχνητή ονομασία που χρησιμοποιείται πρόσφατα. Τέλος ονομασίες που θεωρούνται γενικές (generic names); δεν προστατεύονται (π.χ γραβιέρα edam camambert κτλ.), όττως και λέξεις όπως: πορτοκάλια, μανταρίνια. τυρί κ.α. Για το λόγο ότι οι συγκεκριμένοι Κοινοτικοί κανονισμού προστατεύον ονόματα, η επιλογή της ονομασίας ή της γεωγραφικής ένδειξης είναι θεμελιώδους σημασίας. β) περιγραφή: πρόκειται για την τυποποίηση (όχι συσκευασία) του προϊόντος. Περιέχει τους φυσικού παράγοντες του προϊόντος (σχήμα χρώμα βάρος κτλ), χημικούς (υγρασία, λίπος κτλ.), μικροβιολογικούς (μικροβιακοί πληθυσμοί), βιολογικοί (φυλή ζώων. ποικιλία φυτών κτλ), οργανοληπτικά χαρακτηριστικά (χρώμα, γεύση, άρωμα κτλ.) Σκοπός είναι να αποδειχθεί η ιδιαιτερότητα και η μοναδικότητα του προϊόντος και να φανούν τα σημεία διαφοροποίησης του σε σχέση με τα υπόλοιπα ομοειδή προϊόντα καθώς και να αναδειχθεί ο τρόπος παρουσίασης του. γ) οριοθετημένη γεωγραφική περιοχή, πρέπει να ορίζεται με σαφήνεια και ακρίβεια, χωρίς τεχνητούς αποκλεισμούς χωρίων ή επαρχιών Περιλαμβάνει την πραγματική ζώνη παραγωγής του προϊόντος και οφείλει να έχει μια σχετική ομοιομορφία στις εδαφοκλιματολογικές συνθήκες. Πολλές φορές η οριοθέτηση γίνεται με βάση την περιοχή ευθύνης μιας ΕΑΣ η ενός Δήμου, κάτι το οποίο πρέπει να αποφεύγεται, δ) απόδειξη προέλευσης, εννοείται η ιχνηλασιμότητα του προϊόντος. Δηλαδή, ο φάκελος πρέπει να δίνει απαντήσεις στο πως αναγνωρίζονται ο προμηθευτής, οι ποσότητες και η προέλευση και οι αγοραστές του προϊόντος καθώς και η σχέση μεταξύ εισροών και εκροών. ΠΡΟΣΟΧΗ, ως απόδειξη προέλευσης δεν νοείται ο δεσμός. ε) μέθοδο παραγωγής, περιγράφεται με τέτοιο τρόπο ώστε να μην υπάρχουν τεχνητοί αποκλεισμοί εντός της ζώνης και δίνεται έμφαση στις αυθεντικές παραδοσιακές και τοπικές μεθόδους. Εδώ δίνονται και πληροφορίες σχετικά με την επισήμανση και συσκευασία του προϊόντος Πρέπει να αποφεύγονται πολύ δεσμευτικές προδιαγραφές όπως συσκευασία σε πράσινα μπουκάλια των 100 και 500 ml. διότι είναι πιθανό σε μερικά χρόνια να υπάρχουν νέα τεχνολογικά δεδομένα για τα υλικά συσκευασίας η εμπορικά για τη συσκευασία καθαυτή Επίσης, εδώ αιτιολογείται επαρκώς αν ζητείται η συσκευασία να γίνεται μόνο εντός ζώνης Στο σημείο αυτό πολλοί κυρίως συνεταιρισμοί θεωρούν ότι πρέπει να προστατεύσουν τους εαυτούς τους από τους ανταγωνιστές του και γράφουν ότι η μεταποίηση η συσκευασία 6α πραγματοποιείται μόνο στις εγκαταστάσεις της ένωσης, κάτι το οποίο δεν είναι αποδεκτό Η δέσμευση αυτή μπορεί να περιλαμβάνει πολύπλοκους χειρισμούς και τεχνογνωσία, απόλυτα εξειδικευμένο προσωπικό, συγκεκριμένες πρώτες ύλες. που μπορούν να βρεθούν μόνο στη συγκεκριμένη περιοχή, η τελικό προϊόν απόλυτα ευαίσθητο που μπορεί να γίνει μόνο εντός ζώνης, πλέον του ελέγχου και της ιχνηλασιμότητας και της αυθεντικότητας του προϊόντος. Αυτό που πρέπει να γίνει κατανοητό από όλους είναι ότι από τη στιγμή που εγκριθούν οι προδιαγραφές του προϊόντος, αυτές είναι δεσμευτικές κα πρέπει να τηρούνται από όλους. Για το λόγο αυτό χρειάζεται μεγάλη προσοχή στη μέθοδο παραγωγής ώστε να μην περιγράφονται καταστάσεις που δεν μπορεί να ισχύουν. στ) δεσμός: το σημαντικότερο και το πιο δύσκολο κεφάλαιο. Ο αιτών παρέχει πληροφορίες στον τρόπο όπου η οριοθετημένη γεωγραφική ζώνη παραγωγής του προϊόντος (προέλευση) επηρεάζει το τελικό προϊόν και εξηγεί γιατί το προϊόν συνδέεται με τη συγκεκριμένη περιοχή προέλευσης και όχι με κάποια άλλη. Δίνεται έμφαση στο γεωγραφικό περιβάλλον και στις τοπικές συνθήκες παραγωγής. Στο κεφάλαιο αυτό αναλύονται τα χαρακτηριστικά και οι ιδιαιτερότητες της περιοχής, παρέχονται στοιχεία για τους φυσικούς και ανθρώπινους παράγοντες, με έμφαση στα σημεία αυτά που καθιστούν τα παραπάνω στοιχεία μοναδικά Επίσης, αναλύονται τα χαρακτηριστικά εκείνα η ποιότητα ή η φήμη του προϊόντος που οφείλονται κυρίως η αποκλειστικά ή που μπορούν να αποδοθούν στην προέλευσης του προϊόντος Κάθε ιδιαιτερότητα στις γεωγραφικές και κλιματολογικές συνθήκες οι οποίες επιδρούν στον τρόπο παραγωγής του προϊόντος και την τελική ποιότητα του καθώς και σε ιδιαίτερες τοπικές και παραδοσιακές μεθόδους παραγωγής. οι οποίες αναπτύχθηκαν στην περιοχή λόγω ακριβώς της ιδιαιτερότητας του γεωγραφικού περιβάλλοντος πρέπει να τονίζονται. Σε πολλές περιπτώσεις στοιχεία που αφορούν την κατανάλωση του προϊόντος, το ρόλο του στη διατροφή των κατοίκων της περιοχής το εμπόριο του προϊόντος παίζουν σημαντικό ρόλο στα ΠΓΕ ο φάκελος πρέπει να δηλώνει σαφώς αν η αίτηση κατοχύρωσης μιας γεωγραφικής ένδειξης βασίζεται σε ειδική ποιότητα φήμη η άλλο χαρακτηριστικά που αποδίδονται στην περιοχή παραγωγής Στην πράξη, πέρα από περιγραφή του εδάφους και του κλίματος και τυχόν διαφορές στον τρόπο παραγωγής του προϊόντος, ο φάκελος πρέπει να περιέχει βιβλιογραφικά δεδομένα σχετικά με το προϊόν Τα δεδομένα αυτά μπορεί να προέρχονται από λεξικά, εγκυκλοπαίδειες, βιβλία, εικόνες, αγγεία, ζωγραφιές κ.α. Οι περιηγητές έχουν συνήθως αρκετές πληροφορίες που αφορούν τις συνήθειες των κατοίκων μιας περιοχής καθώς και εμπορικά ή οικονομικά δεδομένα. Πηγή πληροφοριών μπορούν να αποτελέσουν ακόμα και τα δημοτικά τραγούδια Βοηθητικά στοιχεία αποτελούν τιμολόγια, προικοσύμφωνα κ α. Οι αναφορές αυτές θα πρέπει να υπάρχουν και για το συγκεκριμένο όνομα για το οποίο αιτείται προστασία και όχι μόνο γενική αναφορά στην καλλιέργεια ενός φυτού ή ενός ζώου. (Δηλαδή για ένα τυρί. χρειάζεται να υπάρχει καταγεγραμμένη η ονομασία του τυριού. Δεν αρκούν γενικές αναφορές στην εκτροφή των ζώων). ζ) φορείς ελέγχου: τα ΠΟΠ και ΠΓΕ είναι προαιρετικά πιστοποιούμενα προϊόντα Η παραγωγή τέτοιων προϊόντων δεν είναι υποχρεωτική τα παράγει μόνο όποιος θέλει. Οπότε, αυτομάτως κάθε ενδιαφερόμενος επιχειρηματίας πρέπει να ενταχθεί σε σύστημα ελέγχου. Στη χώρα μας. το σύστημα ελέγχου είναι δημόσιο και ασκείται από την οικεία Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και τον ΟΠΕΓΕΠ. Στην αίτηση καταχώρησης αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας η) επισήμανση: μπορεί εδώ να γραφτεί κάποιο ειδικό σήμα που θα έχει η αιτούσα ομάδα, τυχόν εθνικό σήμα της χωράς κτλ. Στην ετικέτα του προϊόντος πέρα από την ονομασία την ένδειξη ΠΟΠ ή ΠΓΕ και τυχόν άλλα σήματα (ευρωπαϊκό λογότυπο εθνικό σήμα η σήμα ομάδας; μπορεί να αναγράφεται και το όνομα του προϊόντος σε οποιαδήποτε γλώσσα (μετάφραση της ονομασίας! Βέβαια η μετάφραση της ονομασίας δεν προστατεύεται Επίσης, με απόφαση του κράτους - μέλους μπορεί να αναγράφεται στην ετικέτα του προϊόντος ο Οργανισμός Ελέγχου - κάτι που δεν ισχύει σήμερα στη χώρα μας. θ) τυχόν άλλες απαιτήσεις της νομοθεσίας: συνήθως αναγράφεται ότι ισχύει η λοιπή εθνική και Κοινοτική νομοθεσία που ισχύει για το συγκεκριμένο προϊόν Τις παραπάνω προδιαγραφές τις θέτει η αιτούσα ομάδα και πρέπει να τηρούνται από όλους όσοι επιθυμούν την παράγωγη, μεταποίηση, επεξεργασία και συσκευασία του. ανεξαρτήτως αν ανήκουν ή όχι στην αρχική αιτούσα ομάδα. Οι προδιαγραφές αυτές δεν πρέπει να γίνονται με μοναδικό σκοπό την ευκολία κατοχύρωσης της ονομασίας, θέτοντας προδιαγραφές οι οποίες είναι αδύνατο να τηρηθούν Από την άλλη πρέπει να έχουν θεσπιστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να διαφοροποιούν το προϊόν από τα υπόλοιπα ομοειδή, χωρίς όμως να προκαλούν τεχνητά εμπόδια στην παραγωγή του. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου οι προδιαγραφές είναι τόσο ανελαστικές, όπου το προϊόν είναι πρακτικά αδύνατο να παραχθεί με το συγκεκριμένο τρόπο, κάτι το οποίο προκαλεί πολλά προβλήματα, αφού κατ' ουσία φαίνεται όλοι να παρανομούν. Υπάρχουν παραδείγματα ΠΟΠ και ΠΓΕ όπου η θέσπιση και μόνο των προδιαγραφών συνέβαλλε τόσο αποφασιστικά στην τυποποίηση του προϊόντος, ώστε δόθηκε μεγάλη ώθηση στην παραγωγή του προϊόντος Γίνονται τόσες αιτήσεις όσα και τα προϊόντα. Δηλαδή, μία αίτηση για πορτοκάλια και μία δεύτερη για πορτοκαλάδα, παρόλο που μπορεί να ζητούν προστασία για το ίδιο όνομα (π.χ πορτοκάλια και πορτοκαλάδα Λέσβου), διότι προφανώς τροποποιούνται κάποια από τα παραπάνω. Σημειώνεται, ότι τα έντυπα υποβολής των αιτήσεων θα τυποποιηθούν και θα καθοριστούν με εφαρμοστικούς κανονισμούς της Επιτροπής. Έτσι. το ενιαίο έγγραφο, που αντικαθιστά, το συνοπτικό δελτίο, θα έχει καθορισμένη μορφή, όπως και οι προδιαγραφές του προϊόντος που θα δημοσιεύονται καθώς η αίτηση. Παρεχόμενη προστασία Οι καταχωρημένες ονομασίες για τα προϊόντα ΠΟΠ και ΠΓΕ προστατεύονται από οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση εμπορική χρήση για προϊόντα τα οποία δεν παράγονται σύμφωνα με τις ειδικές προδιαγραφές που έχει κάθε προϊόν καθώς επίσης και από κάθε αντιποίηση, απομίμηση, υπαινιγμό, ψευδή ή απατηλή ένδειξη όσον αφορά την προέλευση, καταγωγή ή φύση του προϊόντος και από κάθε άλλη πρακτική ικανή να παραπληροφορήσει το κοινό σχετικά με την πραγματική καταγωγή του προϊόντος. Επομένως, τα προϊόντα αυτά πρέπει να φέρουν την ορθή επισήμανση ώστε να είναι εύκολα αναγνωρίσιμα. Δεν επιτρέπεται να κυκλοφορούν στο εμπόριο προϊόντα τα οποία χρησιμοποιούν ονομασίες προέλευσης ή γεωγραφικές ενδείξεις χωρίς να συνοδεύονται από τον χαρακτηρισμό ΠΟΠ ή ΠΓΕ, αντιστοίχως. Για έναν ακόμη λόγο η θέσπιση των προδιαγραφών είναι θεμελιώδους σημασίας, γιατί απο τη στιγμή που ένα όνομα προστατευτεί, απαγορεύεται η χρήση του για οποιονδήποτε δεν τηρεί τις θεσμοθετημένες προδιαγραφές του προϊόντος (οι οποίες είναι πλέον Κοινοτική νομοθεσία), ασχέτως αν δεν ψεύδεται ως προς την προέλευση του. Π.χ θα απαγορεύεται η χρήση της ονομασίας μανταρινάδα Χίου από τη στιγμή που προστατευτεί ή ονομασία, παρόλο που ο χυμός θα προέρχεται από τη Χίο. Aν το προϊόν δεν σέβεται το σύνολο των προδιαγραφών (περιοχή παράγωγης, ονομασία, μέθοδο παραγωγής, επισήμανση συσκευασία, απόδειξη προέλευσης, περιγραφή, σύστημα ελέγχου), ανεξαρτήτως αν η ονομασία συνοδεύεται ή όχι από την ένδειξη ΠΟΠ ή ΠΓΕ. Διότι, το καθεστώς αυτό προστατεύει ονομασίες. Δηλαδή, για έναν ακόμη λόγο χρειάζεται μεγάλη προσοχή στη θέσπιση των προδιαγραφών (για να μην βγει η πλειοψηφία των επιχειρηματιών εκτός νομικού πλαισίου και επομένως παράνομοι).
πηγή: Agronews

Σύνδεση Χρήστη

Δεν έχετε λογαριασμό ακόμα; Δημιουργία λογαριασμού

Στατιστικά

Επισκέπτες: 2076723

Online χρήστες

Έχουμε 41 επισκέπτες σε σύνδεση

Ο καιρός στη Χώρα

 Ο καιρός τώρα
Καθαρός Καθαρός
Θερμοκρασία: 14 °C
Τρίτη, 02 Ιουν
Μερική λιακάδα Μερική λιακάδα
Θερμοκρασία: 11 ως 22 °C
Τετάρτη, 03 Ιουν
Περιοδικά σύννεφα Περιοδικά σύννεφα
Θερμοκρασία: 11 ως 26 °C
Πέμπτη, 04 Ιουν
Λιακάδα Λιακάδα
Θερμοκρασία: 10 ως 27 °C
Powered by Elxis - Open Source CMS.
Copyright (C) 2006-2020 Elxis.org. All rights reserved.