Αρχική arrow Νέα arrow Τοπικά

Τοπικά

Ως 11 Ιουλίου οι ακυρώσεις για μεταβολές δικαιωμάτων

Πέμπτη, 09 Ιούλιος 2015

Προθεσμία ελάχιστων ημερών, μέχρι τις 11 Ιουλίου, οπότε και κλείνει οριστικά το σύστημα για τις φετινές δηλώσεις ΟΣΔΕ, δίνει νέα απόφαση σχετικά με τη δυνατότητα ακύρωσης οριστικοποιημένων αιτήσεων μεταβολών, που έχουν ήδη αποσταλεί στον ΟΠΕΚΕΠΕ, πάντα με τη σχετική ποινή 1% ανά ημέρα για τους εκπρόθεσμους, μετά την 15η Ιουνίου. Μετά τις 10 Ιουλίου, που έχουν παρέλθει 25 μέρες από τη λήξη της προθεσμίας, η αίτηση είναι εκπρόθεσμη και οι ενισχύσεις χάνονται.Μετά τις 10 Ιουλίου, που έχουν παρέλθει 25 μέρες από τη λήξη της προθεσμίας, η αίτηση είναι εκπρόθεσμη και οι ενισχύσεις χάνονται. Αποστολή Εκτύπωση Βάσει της σχετικής ΥΑ, με τίτλο «Τροποποίηση της με αριθμ. 1111/46876/29−04−2015 υπουργικής απόφασης (Β΄ 783/2015) περί διαδικασίας υποβολής και εξέτασης αιτήσεων μεταβολών όσον αφορά στη χορήγηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης το 2015», οι αγρότες μπορούν ακόμα να ζητήσουν ακύρωση της αίτησης μεταβολών τους, αρκεί αυτή να γίνει μέχρι τις 10 Ιουλίου, καθώς οποιαδήποτε υποβολή δήλωσης μετά την ημερομηνία αυτή δεν γίνεται δεκτή. Χαρακτηριστικά, αναφέρεται στην απόφαση «αίτημα ακύρωσης οριστικοποιημένων αιτήσεων μεταβολών, που έχουν αποσταλεί στον ΟΠΕΚΕΠΕ, γίνεται δεκτό, εφόσον αποσταλεί ως την καταληκτική ημερομηνία εμπρόθεσμης υποβολής της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης, ήτοι την 10η Ιουλίου 2015, στα κατά τόπους αρμόδια για κάθε κατηγορία μεταβολών γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ, στα οποία έχει σταλεί η αρχική αίτηση μεταβολών. Η ημερομηνία αποστολής ελέγχεται όπως στην παράγραφο 10 του παρόντος άρθρου.» Βρείτε εδώ ολόκληρη την απόφαση με την Τροποποίηση για την εξέταση αιτήσεων μεταβολών για δικαιώματα βασικής ενίσχυσης.pdf Τι ορίζει η σχετική απόφαση: Άρθρο 1 Την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1111/46876/29−04−2015 υπουργικής απόφασης (Β΄ 783/2015) ως εξής: 1. Το άρθρο 3 τροποποιείται ως εξής: α) η παράγραφος 7 αντικαθίσταται ως κάτωθι: «7. Όσον αφορά στα υποδείγματα μεταβολών Νο. 10 «Μεταβίβαση δικαιώματος λήψης με εκμίσθωση γης», Νο. 20 «Μεταβίβαση δικαιώματος λήψης με πώληση γης» και Νο. 30 «Εκμίσθωση των προς χορήγηση δικαιωμάτων με εκμίσθωση γης», η οριστικοποίηση προηγείται αυστηρά της υποβολής της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης, προκειμένου να είναι εμπρόθεσμη και να ληφθεί υπόψη. Για τον έλεγχο τήρησης της υποχρέωσης αυτής, λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία πρωτοκόλλου της αίτησης μεταβολών, όπως περιγράφεται στην παράγραφο 6 του παρόντος άρθρου, η οποία θα πρέπει να προηγείται ή το πολύ να συμπίπτει χρονικά με την ημερομηνία υποβολής της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης ». β) Η παράγραφος 8 αντικαθίσταται ως κάτωθι : «8. Καταληκτική ημερομηνία οριστικοποίησης της αίτησης μεταβολών είναι η 15η Ιουνίου 2015.» γ) Η παράγραφος 10 αντικαθίσταται ως κάτωθι: «10. Καταληκτική ημερομηνία αποστολής της αίτησης μεταβολών σε έντυπη μορφή στον ΟΠΕΚΕΠΕ ορίζεται η 15η Ιουνίου 2015. Η ημερομηνία ελέγχεται: α) βάσει της σφραγίδας του ταχυδρομείου, σε περίπτωση αποστολής με συστημένη επιστολή, β) βάσει της ημερομηνίας κατάθεσης στο πρωτόκολλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, στην περίπτωση που υποβληθεί ιδιοχείρως. Ειδικά για την κατηγορία «Χορήγηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης λόγω κληρονομιάς εκμετάλλευσης ως καταληκτική ημερομηνία οριστικοποίησης και αποστολής της αίτησης μεταβολών σε έντυπη μορφή ορίζεται η Τρίτη, 30 Ιουνίου 2015». δ) Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 12 αντικαθίσταται ως κάτωθι: «12. Αίτημα ακύρωσης οριστικοποιημένων αιτήσεων μεταβολών, που έχουν αποσταλεί στον ΟΠΕΚΕΠΕ, γίνεται δεκτό, εφόσον αποσταλεί ως την καταληκτική ημερομηνία εμπρόθεσμης υποβολής της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης, ήτοι την 10η Ιουλίου 2015, στα κατά τόπους αρμόδια για κάθε κατηγορία μεταβολών γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ, στα οποία έχει σταλεί η αρχική αίτηση μεταβολών. Η ημερομηνία αποστολής ελέγχεται όπως στην παράγραφο 10 του παρόντος άρθρου.» 2. Η παράγραφος 1 του άρθρου 4 αντικαθίσταται ως κάτωθι: «4. Η ορθή συμπλήρωση της αίτησης και η ορθή καταχώρησή της στη διαδικτυακή εφαρμογή, η πληρότητα του ηλεκτρονικού φακέλου, η εμπρόθεσμη οριστικοποίησή της και η εμπρόθεσμη υποβολή της σε έντυπη μορφή στον ΟΠΕΚΕΠΕ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3, είναι αποκλειστική ευθύνη του αιτούντα .» 3. Η παράγραφος 2 του άρθρου 5 αντικαθίσταται ως κάτωθι: «2. Σε περίπτωση που ως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης 2015 έχουν επέλθει μεταβολές όσον αφορά στην πρώτη χορήγηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης, οι μεταβολές αυτές γνωστοποιούνται στον ΟΠΕΚΕΠΕ.» 4. Η παράγραφος 3 του άρθρου 7 αντικαθίσταται ως κάτωθι: «3. Η ημερομηνία οριστικοποίησης της αίτησης μεταβολών του μεταβιβαστή στη διαδικτυακή εφαρμογή προηγείται αυστηρά της υποβολής της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης του αποδέκτη και υποβάλλεται ως την καταληκτική ημερομηνία 15.06.2015.» 5. Η παράγραφος 4 του άρθρου 7 αντικαθίσταται ως κάτωθι: «4. Όσον αφορά το ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης ή τη συμβολαιογραφική πράξη πώλησης γης, η ημερομηνία σύναψης προηγείται των ημερομηνιών που ορίζονται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου. (α) Στην περίπτωση εκμίσθωσης ή πώλησης τμήματος της εκμετάλλευσης, λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία σύναψης μεταξύ 01.06.2013 ως και 31.05.2015. Σ’ αυτήν την περίπτωση, αίτηση χορήγησης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης μπορεί να υποβληθεί και από τον μεταβιβαστή του δικαιώματος λήψης, εφόσον το επιθυμεί, για το μέρος της εκμετάλλευσης που έχει στη διάθεσή του. (β) Στην περίπτωση μίσθωσης ή πώλησης του συνόλου της εκμετάλλευσης, λαμβάνεται υπόψη ημερομηνία σύναψης μετά την 02.01.2015 και έως 31.05.2015, προκειμένου ο μεταβιβαστής να δύναται να πληροί τις προϋποθέσεις του ενεργού γεωργού το 2015.» 6. Η παράγραφος 3 του άρθρου 10 αντικαθίσταται ως κάτωθι: «3. Η ημερομηνία οριστικοποίησης της αίτησης μεταβολών του μεταβιβαστή στη διαδικτυακή εφαρμογή προηγείται αυστηρά της υποβολής της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης του αποδέκτη και υποβάλλεται ως την καταληκτική ημερομηνία 15.06.2015. Όσον αφορά το ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης, η ημερομηνία σύναψης προηγείται των παραπάνω ημερομηνιών. (α) Στην περίπτωση εκμίσθωσης τμήματος της εκμετάλλευσης, λαμβάνεται υπόψη ημερομηνία σύναψης από 01.07.2006 ως και την 31.05.2015. Η ημερομηνία λήξης της εκμίσθωσης έπεται αυστηρά της 31.05.2015 (β) Στην περίπτωση εκμίσθωσης του συνόλου της εκμετάλλευσης, λαμβάνεται υπόψη ημερομηνία σύναψης μετά την 02.01.2015 και έως 31.05.2015 προκειμένου ο μεταβιβαστής να δύναται να πληροί τις προϋποθέσεις του ενεργού γεωργού το 2015. Η ημερομηνία λήξης της εκμίσθωσης έπεται αυστηρά της 31.05.2015.» 7. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 12 η ημερομηνία 15.05.2015, αντικαθίσταται με την ημερομηνία 15.06.2015. 8. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 13 προστίθεται η περίπτωση (δ) μετά την περίπτωση (γ) ως εξής: «(δ) Στην περίπτωση κληρονομιάς βάσει διαθήκης οι κληρονόμοι δύνανται να παραχωρήσουν το ποσοστό της εκμετάλλευσης που κληρονομούν, προκειμένου να χορηγηθούν δικαιώματα βασικής ενίσχυσης σε άλλους κληρονόμους, με συμπλήρωση στην Υπεύθυνη Δήλωση Κατανομής του ποσοστού της εκμετάλλευσης, που κληρονομείται και υποβάλλοντας μαζί με την αίτηση χορήγησης δικαιωμάτων τα ιδιωτικά συμφωνητικά που αποδεικνύουν με οποιοδήποτε τρόπο μεταβίβαση της κατοχής και χρήσης της εκμετάλλευσης που παραχωρείται.» 9. Η παράγραφος 3 του άρθρου 13 αντικαθίσταται ως κάτωθι: «3. Αν η εκμετάλλευση δεν ανήκε στην κυριότητα του κληρονομούμενου γεωργού αλλά αυτός την είχε μισθώσει από τους κληρονόμους, οι κληρονόμοι δικαιούνται να απαιτήσουν στο όνομά τους τον αριθμό και την αξία των δικαιωμάτων ενίσχυσης που πρέπει να χορηγηθούν για την εκμετάλλευση ή το τμήμα της εκμετάλλευσης, που έχουν λάβει, υπό τις αυτές προϋποθέσεις με αυτές που ίσχυαν για τον γεωργό που διαχειριζόταν αρχικά την εκμετάλλευση. Στην περίπτωση αυτή, επιπλέον της Υπεύθυνης Δήλωσης Κατανομής της Εκμετάλλευσης, απαιτείται προσκόμιση των συμφωνητικών μίσθωσης. Αν η εκμετάλλευση δεν ανήκε στην κυριότητα του κληρονομούμενου γεωργού αλλά αυτός την είχε μισθώσει από τρίτους, και δεδομένου ότι ο θάνατος ενός εκ των αντισυμβαλλόμενων σε μία πράξη μίσθωσης δεν λύει αυτοδίκαια τη μίσθωση, οι κληρονόμοι δικαιούνται να απαιτήσουν στο όνομά τους τον αριθμό και την αξία των δικαιωμάτων ενίσχυσης που πρέπει να χορηγηθούν για την εκμετάλλευση ή το τμήμα της εκμετάλλευσης, που έχουν λάβει, υπό τις αυτές προϋποθέσεις με αυτές που ίσχυαν για τον γεωργό που διαχειριζόταν αρχικά την εκμετάλλευση. Στην περίπτωση αυτή, επιπλέον της Υπεύθυνης Δήλωσης Κατανομής της Εκμετάλλευσης, απαιτείται προσκόμιση: (α) είτε συμφωνίας μεταξύ των κληρονόμων και του εκμισθωτή επί των ήδη συναφθέντων με τον θανόντα συμφωνητικών μίσθωσης, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του κάθε αντισυμβαλλόμενου ξεχωριστά από αρμόδια αρχή (β) είτε Υ/Δ του κάθε αντισυμβαλλόμενου είτε συμφωνητικού μεταξύ των κληρονόμων και του εκμισθωτή, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του κάθε αντισυμβαλλόμενου ξεχωριστά από αρμόδια αρχή (γ) είτε συμβολαιογραφικού εγγράφου, νομίμως μεταγραμμένου, σε περίπτωση που η μίσθωση είχε συναφθεί με συμβολαιογραφικό έγγραφο και είχε μεταγραφεί στο Υποθηκοφυλακείο. Από το περιεχόμενο όλων των ανωτέρω εγγράφων θα πρέπει να προκύπτει ότι συνεχίζεται η μίσθωση, που είχε συναφθεί από τον κληρονομούμενο και ότι στη θέση του υπεισέρχονται οι κληρονόμοι του, προκειμένου να συνεχίσουν τη συμφωνημένη χρήση του μισθίου για δικό τους λογαριασμό.» 10. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 13 η ημερομηνία 15.05.2015, αντικαθίσταται με την ημερομηνία 15.06.2015. 11. Στην παράγραφο 7 του άρθρου 15 η ημερομηνία 15.05.2015, αντικαθίσταται με την ημερομηνία 15.06.2015. 12. Στην παράγραφο 5 του άρθρου 16 η ημερομηνία 15.05.2015, αντικαθίσταται με την ημερομηνία 15.06.2015. 13. Στην παράγραφο 5 του άρθρου 17 η ημερομηνία 15.05.2015, αντικαθίσταται με την ημερομηνία 15.06.2015. 14.Οι ημερομηνίες 15.05.2015 και 09.06.2015, που αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙ αντικαθίστανται με τις ημερομηνίες 15.06.2015 και 10.07.2015 αντίστοιχα. Ειδικά, για τη γραμμή 4 «χορήγηση δικαιωμάτων λόγω κληρονομιάς της εκμετάλλευσης» οι ημερομηνίες οριστικοποίησης και αποστολής της αίτησης μεταβολών 15.5.2015 και 9.6.2015 αντικαθίσταται με 30.6.2015.
πηγή:www.agronews.gr

0 Σχόλια

Σύντομα οι πληρωμές βιολογικών του 2013 υποστηρίζει ο Γενικός Γραμματέας

Πέμπτη, 18 Ιούνιος 2015

Συνάντηση είχε ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης του δήμου Τεμπών κ. Γιώργος Μανώλης, με το συντοπίτη Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα του υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης κ. Δημήτρη Γελαλή, τον οποίο επισκέφθηκε στο Γραφείο του στο Υπουργείο. Ο κ. Μανώλης, ζήτησε την παρέμβαση του κ. Γελαλή σε κυβερνητικό επίπεδο, ώστε να καταβληθούν άμεσα οι ενισχύσεις της Βιολογικής Γεωργίας, τουλάχιστον για τα έτη 2013 – 2014, γιατί η μεγάλη αυτή καθυστέρηση έχει δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στους παραγωγούς, αφού αναγκάζονται να πληρώνουν τις υποχρεώσεις τους (πιστοποιήσεις προϊόντων, σύμβουλοι, καλλιέργεια κλπ ), χωρίς να λαμβάνουν την ανάλογη ενίσχυση. Έτσι, υπάρχει ο κίνδυνος να έλθει η απαξίωση του θεσμού, η οποία με μεγάλη πιθανότητα θα οδηγήσει στην αποτυχία της συγκεκριμένης δράσης. Ο κ. Δημήτρης Γελαλής από την πλευρά του είπε ότι παρακολουθεί από κοντά το πρόβλημα των ενισχύσεων της Βιολογικής Γεωργίας και είναι πεπεισμένος ότι εντός συντόμου χρονικού διαστήματος θα εκταμιευτούν οι ενισχύσεις Βιολογικής Γεωργίας έτους 2013.

ΠΗΓΗ:www.agrotypos.gr

0 Σχόλια

Κρατούν το ελαιόλαδο οι παραγωγοί προβλέποντας άνοδο

Πέμπτη, 18 Ιούνιος 2015

Ελάχιστες πράξεις γίνονται αυτήν την περίοδο στην ελληνική αγορά ελαιολάδου, µε φόντο την αβέβαιη πολιτικοοικονοµική κατάσταση µε τους παραγωγούς να φαίνεται να προτιµούν να κρατήσουν το προϊόν στα χέρια τους, ποντάροντας σε µια περαιτέρω άνοδο των τιµών µέσα στο επόµενο διάστηµα (1 µε 1,5 µήνα), σύμφωνα με ρεπορτάζ της Agrenda.
«Επιλέγουν να κρατούν ελαιόλαδο παρά να έχουν χρήµατα αυτό το διάστηµα οι ελαιοπαραγωγοί στη χώρα µας, µέχρι να ξεκαθαρίσει το τοπίο µε τις κρίσιµες πολιτικές και οικονοµικές εξελίξεις», επισηµαίνει στην Agrenda ο Πάνος Γκούµας, τυποποιητής και εξαγωγέας ελαιολάδου, από την περιοχή της Καλαµάτας.
Οι τιµές παραγωγού τώρα σε Καλαµάτα-Μεσσηνία είναι µεταξύ 3,40-3,50 ευρώ το κιλό για το εξαιρετικά παρθένο, ενώ για το ΠΟΠ Καλαµάτας στα 3,50-3,60 ευρώ/κιλό, ενώ πέρσι δεν ξεπέρασαν κατά µ.ο. τα 2,40-2,60 ευρώ/κιλό. Αδράνεια χαρακτηρίζει αυτό το διάστηµα την αγορά ελαιολάδου, καθώς επικρατεί αβεβαιότητα µε την πολιτική και οικονοµική κατάσταση, οπότε δεν δίνουν οι παραγωγοί ελαιόλαδο στους εµπόρους. Βέβαια, «η ιστορία έχει δείξει ότι όταν κρατιέται αρκετή ποσότητα, πιέζονται οι τιµές», σηµειώνει ο κ. Γκούµας. Η ζήτηση φέτος από το εξωτερικό ήταν µεγάλη (λόγω µείωσης παραγωγής σε Ιταλία και Ισπανία) και «η Ελλάδα είχε καλή ποιότητα και ποσότητα, οπότε πετύχαµε αρκετά υψηλές ιστορικά τιµές», τονίζει ο κ. Γκούµας. «Φέτος υπήρχε πρόβληµα µε το χρονοδιάγραµµα των εξαγωγών, ήταν µη οµαλή η πώληση από τους παραγωγούς, καθώς κρατάγανε ποσότητες περιµένοντας να ανέβουν ακόµα οι τιµές», προσθέτει ο ίδιος. Αυτή τη στιγµή, ανήσυχοι οι παραγωγοί επιλέγουν να κρατήσουν τα τελευταία λιγοστά αποθέµατα. Μόλις στο 10%, εκτιµά ότι έχουν πέσει τα αποθέµατα ελαιολάδου στη Σπάρτη, ο Τάσος Γκολέµης, παραγωγός του Α.Σ. Παλαιοπαναγιάς και αντιπρόεδρος της Ένωσης βιοκαλλιεργητών Λακωνίας, ο οποίος επίσης τονίζει ότι δεν γίνεται καµία πράξη αυτό το διάστηµα. «Είναι πολύ πεσµένα τα αποθέµατα προς το τέλος της εµπορικής σεζόν σε σχέση µε πέρσι, γιατί υπήρχε ζήτηση από το εξωτερικό και µάλιστα οι τιµές ξεκίνησαν από 3,70-3,80 ευρώ/κιλό, έπεσαν στα 3,20 και τώρα είναι γύρω στα 3,50 ευρώ το κιλό», αναφέρει χαρακτηριστικά στην Agrenda o παραγωγός από τη Σπάρτη.
Και συµπληρώνει ότι φέτος είχαµε αύξηση της παραγωγής κατά 150% στους 300.000 τόνους από τους 120.000 τόνους την περίοδο 2013/2014. Όσον αφορά την επόµενη χρονιά, περιµένουµε να δούµε τι θα κάνουν οι Ισπανοί, καταλήγει ο ίδιος. «Τώρα η τιµή στην Κρήτη είναι κατά µέσο όρο στα 3,20 ευρώ το κιλό», αναφέρει ο Μιχάλης Τσαγκαράκης, πρόεδρος του Α.Σ. Ζαρός (Κρήτη).
«∆εν υπάρχει κίνηση, δεν γίνονται πράξεις. Επίσης τα αποθέµατα είναι πάρα πολύ λίγα, έχει φύγει ήδη το 85%. Μοναδική παρηγοριά για τους παραγωγούς είναι όπως ακούµε να λέγεται στην αγορά η ξηρασία στην ιβηρική χερσόνησο που και φέτος είναι προ των πυλών», τονίζει ο ίδιος. Κάποιοι µεγαλέµποροι λένε ότι οι Ισπανοί έχουν καλό λουλούδι, αλλά η ξηρασία οδήγησε το άνθος να καθίσει, οπότε η παραγωγή ίσως δεν ξεπεράσει τους 1 εκατ. τόνους τη νέα σεζόν. Βέβαια, προς το παρόν η κατάσταση είναι πάρα πολύ ρευστή σηµειώνουν οι παραγωγοί. Παρόλα αυτά, «το ελληνικό ελαιόλαδο έχει περιθώρια, καθώς έχει φύγει ο βραχνάς των Ισπανών. Πιστεύω ότι αυτός ο µήνας και ίσως και ο Ιούλιος θα πάνε καλά», καταλήγει ο κ. Τσαγκαράκης. IOC - ΕΞΑΓΩΓΕΣ - ΠΡΟΩΘΗΣΗ Στο «μάτι» του IOC η αγορά της Ιαπωνίας για το ελαιόλαδο Αύξηση της τάξης του 68% στους 1,23 εκατ. τόνους σηµείωσαν το 2013/2014 οι εξαγωγές εξαιρετικά παρθένου ελαιολάδου της Ισπανίας στη διεθνή αγορά (συµπεριλαµβανοµένων και των παραδόσεων εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης-ΕΕ) σε σχέση µε πέρσι, σύµφωνα µε έκθεση του ∆ιεθνούς Συµβουλίου Ελαιολάδου (IOC). Παράλληλα, αυξηµένες κατά 6% στους 416.892 τόνους ήταν οι ιταλικές εξαγωγές ελαιολάδου το 2013-2014 σε σχέση µε το 2012-2013. Από αυτή την ποσότητα το 39% κατευθύνθηκε εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, µε κορυφαίο προορισµό τη Γερµανία (28%). Όσον, αφορά τη χώρα µας ο IOC για τις εξαγωγές της σεζόν 2013/2014 αναφέρει ότι άγγιξαν τους 69.848 τόνους, µε το εµπόριο εντός ΕΕ να αντιστοιχεί στο 74% των συνολικών ελληνικών εξαγωγών. Η Τυνησία κατέγραψε µείωση εξαγωγών κατά 56% στους 77.139,6 τόνους σε σχέση µε την προηγούµενη χρονιά. Αυτό, όπως σηµειώνει ο IOC οφείλεται στην πτώση κατά 68% στους 70.000 τόνους από 200.000 τα τελευταία δύο έτη. Τέλος, αξίζει να σηµειωθεί ότι στις 2 Ιουλίου ο IOC θα λανσάρει την εκστρατεία προώθησης ελαιολάδου στην Ιαπωνία µε τίτλο «Πιστεύω στο ελαιόλαδο» (Believe in Olive Oil). Επαγγελµατίες από τον χώρο των ΜΜΕ και τη βιοµηχανία ελαιολάδου θα βρεθούν µε εισαγωγείς και εκπροσώπους του ιαπωνικού υπουργείου γεωργίας για να διαπραγµατευτούν συµφωνίες προώθησης του προϊόντος στην αγορά της Ιαπωνίας.
πηγή: www.agronews.gr

0 Σχόλια

Αυξήσεις ως 10% στις εισφορές ΕΛΓΑ του 2015

Τρίτη, 09 Ιούνιος 2015

Αυξήσεις ασφάλιστρων που δεν ξεπερνούν το 10%, όπως δηλώνει στο Agronews υπηρεσιακό στέλεχος του οργανισμού ενσωματώνει στον τιμοκατάλογο του ΕΛΓΑ προκειμένου για ασφάλιση της παραγωγής σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση, που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Οι εισφορές που καλούνται να πληρώσουν οι παραγωγοί είναι υποχρεωτικού χαρακτήρα και ενισχύουν τον ΕΛΓΑΟι εισφορές που καλούνται να πληρώσουν οι παραγωγοί είναι υποχρεωτικού χαρακτήρα και ενισχύουν τον ΕΛΓΑ Αποστολή Εκτύπωση Εξάλλου, η απόφαση δίνει και πάλι τη δυνατότητα στον παραγωγό να ασφαλίσει τη φυτική παραγωγή, καταβάλλοντας ως εισφορά ένα ποσό μειωμένο ή αυξημένο κατά 20% σε σύγκριση με τη βασική εισφορά. Σημειώνεται ότι το ποσό που καλείται να καταβάλλει ο παραγωγός ποικίλει ανάλογα με την καλλιέργεια και την περιοχή στην οποία βρίσκεται, ενώ αναπροσαρμόζεται κάθε χρόνο από τη διοίκηση του οργανισμού. Βρείτε εδώ ολόκληρη τη σχετική τροποποιητική απόφαση με τη Διαδικασία υποβολής αίτησης ΟΣΔΕ και τρόποι καταβολής ασφαλιστικής εισφοράς ΕΛΓΑ.pdf Στη σχετική τροποποιητική απόφαση ισχύουν πλέον τα εξής:
1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 2 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Η Ενιαία Δήλωση Καλλιέργειας/Εκτροφής, υποβάλλεται υποχρεωτικά από όλους όσους ασκούν αγροτική δραστηριότητα, μαζί με την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΕΑΕ) τόσο για το καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης όσο και για τα λοιπά καθεστώτα στήριξης στα πλαίσια των Κανονισμών (EE 1305/2013, EE1307/2013, EE 1306/2013, EE 1308/2013, EE 1310/2013) του Συμβουλίου».
2. Η περίπτωση α της παραγράφου 2 του άρθρου 2 αντικαθίσταται ως εξής: «α) Ο ανάδοχος φορέας / αρμόδιος φορέας συμπλήρωσης και υποβολής στον οποίο ανατίθεται από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. η υλοποίηση του έργου για την ενεργοποίηση των ατομικών δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης».
3. Το πρώτο και το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 2 αντικαθίσταται και ενοποιούνται σε ένα εδάφιο, που έχει ως εξής: «Οι παραγωγοί που για οποιοδήποτε λόγο δε δύναται να υποβάλλουν στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την υποβολή της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης και καλλιεργούν αγροτεμάχιο σε επιλέξιμη περιοχή, υποβάλλουν προσωρινά τη Δήλωση Καλλιέργειας/Εκτροφής στον ΕΛ.Γ.Α. και ο παραγωγός οφείλει να συνυποβάλλει:». 4. Το δεύτερο και το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 3 αντικαθίστανται ως εξής: «Στη συνέχεια, η Ενιαία Δήλωση Καλλιέργειας/ Εκτροφής τυπώνεται σε ένα αντίτυπο, το οποίο φέρει την υπογραφή του παραγωγού στη πρώτη σελίδα και το οποίο θα αποτελεί το «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» που θα παραδίδεται στον παραγωγό. Εν συνεχεία, η πρώτη σελίδα που φέρει την υπογραφή του παραγωγού ψηφιοποιείται και επισυνάπτεται στην ηλεκτρονική αίτηση του παραγωγού και αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι αυτής». 5. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 3 αντικαθίσταται ως εξής: «Η εξουσιοδότηση αυτή ψηφιοποιείται και επισυνάπτεται στην ηλεκτρονική αίτηση του παραγωγού και αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι αυτής, και φυλάσσεται με ευθύνη του αναδόχου του έργου ή κάθε άλλου αρμόδιου φορέα που την παρέλαβε, μέχρι και την παράδοσή της στον ΕΛ.Γ.Α.». 6. Στην παράγραφο 6 του άρθρου 3 η φράση «πρωτότυπα ή», διαγράφεται. 7. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 4 και στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 6, όπως ισχύει, η φράση «− Αγροτική», διαγράφεται. 8. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 5 η φράση «και το αντίγραφο», διαγράφεται. 9. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 6, όπως ισχύει, η φράση «ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στο πετρέλαιο», αντικαθίσταται από τη φράση «η επιστροφή του φόρου κατανάλωσης πετρελαίου». 10. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 6, όπως ισχύει, η φράση «η επιστροφή ΦΠΑ,», διαγράφεται. 11. Η παράγραφος 2 του άρθρου 7, αντικαθίσταται ως εξής: «2. Η εμπρόθεσμη υποβολή της Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας/ Εκτροφής επέχει θέση προσωρινής ασφαλιστικής ενημερότητας. Για το λόγο αυτό ο παραγωγός μπορεί να υποβάλει Δηλώσεις Ζημιάς για ασφαλιστικά καλυπτόμενα αίτια από τον ΕΛ.Γ.Α., μπορεί να του κοινοποιηθεί πόρισμα εκτίμησης ζημιάς, στο οποίο να έχει τη δυνατότητα έγκαιρης υποβολής ενστάσεων, σε εφαρμογή των αναγραφομένων στα σχετικά άρθρα των Κανονισμών Ασφάλισης από τον ΕΛ.Γ.Α., αλλά δεν μπορεί να του καταβληθεί το ποσό της αποζημίωσης αν δεν εξοφληθούν πλήρως οι ασφαλιστικές εισφορές του έτους ζημιάς καθώς και των προηγούμενων ετών, σύμφωνα με τα αναγραφόμενα και στα άρθρα 4 και 11 του νόμου 3877/2010. Αποκλειστικά και μόνο στην περίπτωση που ο παραγωγός εξουσιοδοτήσει τον ΕΛ.Γ.Α. να εισπράξει το σύνολο της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς της παρούσης, από το λογαριασμό του, κατά το χρόνο είσπραξης των απαιτήσεών του από το Δημόσιο και ο ΕΛ.Γ.Α έχει ήδη εισπράξει το πρώτο τμήμα της οφειλής κατά την πληρωμή της προκαταβολής της απαίτησης, ο Οργανισμός μπορεί να προχωρήσει στην καταβολή της αποζημίωσης που δικαιούται ο παραγωγός. Σε περίπτωση που ο παραγωγός δεν εξοφλήσει εμπρόθεσμα το υπόλοιπο του ποσού της εισφοράς του, η αποζημίωση που έλαβε αναζητείται από τον ΕΛ.Γ.Α. σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 15 του ν. 3877/2010». 12. Η παράγραφος 5 του άρθρου 7, αντικαθίσταται ως εξής: «5. Εφόσον ο υπόχρεος, είναι κάτοχος Ασφαλιστικής ενημερότητας του έτους ζημιάς, κατά το χρόνο υποβολής των δικαιολογητικών ενός προγράμματος, καθίσταται δικαιούχος ένταξης σε πρόγραμμα κρατικών οικονομικών ενισχύσεων, σε περίπτωση ζημιάς της φυτικής παραγωγής και του φυτικού ή ζωικού κεφαλαίου του, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον εκάστοτε ισχύοντα Κανονισμό Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων ή δικαιούχος επιχορήγησης μέσων αντιχαλαζικής ή αντιπαγετικής προστασίας από τον ΕΛ.Γ.Α. ή δικαιούχος συμμετοχής σε μέτρα του ΠΑΑ 2014−2020, η υλοποίηση των οποίων ανατίθεται στον ΕΛ.Γ.Α.». 13. Στο τέλος του άρθρου 7 προστίθεται παράγραφος 6, που έχει ως εξής: «6. Σε περίπτωση παραγωγού, ο οποίος δεν έχει καταβάλει το σύνολο ή μέρος της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς και μετά την οριστικοποίηση του χρηματικού καταλόγου το ποσό της εισφοράς έχει αποσταλεί για βεβαίωση και είσπραξη στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., με δεδομένο ότι η εισφορά εισπράττεται αρμοδίως, σύμφωνα με τις διατάξεις περί είσπραξης δημοσίων εσόδων, δεν εκδίδεται ασφαλιστική ενημερότητα εκ μέρους του ΕΛ.Γ.Α. για το έτος αυτό, αλλά Ενημερωτικό Σημείωμα, σε σχέση με την πορεία είσπραξης ή την εξόφληση των εισφορών». 14. Μετά το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 8, προστίθεται εδάφιο, που έχει ως εξής: «Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν μπορούν να υποβληθούν στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε./αρμόδιο ως επίσπορης φορέα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη δήλωση των καλλιεργειών αυτών, είτε ως κύριας είτε καλλιέργειας, ο παραγωγός οφείλει να υποβάλλει σχετική Αίτηση στο αρμόδιο Υποκατάστημα ΕΛ.Γ.Α., όπου θα γνωστοποιεί την ύπαρξη της συγκεκριμένης καλλιέργειας, πριν τη σπορά της, προκειμένου να είναι ασφαλισμένη». Αλέξανδρος Μπίκας
www.agronews.gr

0 Σχόλια

Θετικές οι προοπτικές για την καλλιέργεια iceberg στην Τριφυλία

Τρίτη, 09 Ιούνιος 2015

Ολοκληρώνεται τις επόμενες ημέρες η συγκομιδή του λαχανικού iceberg της εταιρείας «Γεωργικής Ανάπτυξης» που βρίσκεται στα Φιλιατρά. Όπως δηλώνει στον ΑγροΤύπο ο κ. Γιώργος Ζωγόπουλος, ένας εκ των μετόχων της εταιρείας, «το 2014 ξεκινήσαμε την καλλιέργεια. Η παραγωγή αυτού του λαχανικού στη χώρα μας είναι ελλειμματική. Αν και έχει τις ιδιαιτερότητές της σαν καλλιέργεια έχει πολύ καλές προοπτικές. Εμείς αυτό που κάναμε είναι να επενδύσουμε στην αγορά ενός ειδικού μηχανήματος για την ταχεία ψύξη του. Το iceberg δεν μπορεί να κυκλοφορήσει στην κατανάλωση αν δεν περάσει από αυτό το ειδικό μηχάνημα». Η εταιρεία Γεωργική Ανάπτυξη ιδρύθηκε το 1994 από τους γεωπόνους κ.κ. Βασίλη Γριβοκωστόπουλο, Κώστα Θεοδωρόπουλο, Νίκο Κοσκολέτο και Γιώργο Ζωγόπουλο, που ασχολούνταν µε την εµπορία γεωργικών εφοδίων. Το 2007 το Δ.Σ. της εταιρείας έλαβε την απόφαση να επενδύσει στην παραγωγή κηπευτικών προϊόντων και στην παραγωγή σποροφύτων, Στόχος της εταιρείας ήταν και εξακολουθεί να είναι, η παραγωγή άριστων ποιοτικών προϊόντων. Έτσι δημιουργήθηκε, σε ιδιόκτητη έκταση 60 στρεμμάτων στη θέση Βουλιέρι Φιλιατρών, σύγχρονη θερμοκηπιακή μονάδα εκτάσεως 45 στρεμμάτων. Το 2009 η εταιρεία μπαίνει δυναμικά στην παραγωγή ντομάτας με υπερσύγχρονες θερμοκηπιακές εγκαταστάσεις. Από το 2010 και παράλληλα με την παραγωγή ντομάτας ξεκινά και η παραγωγή σποροφύτων, σε μια έκταση 8 στρεμμάτων, εξοπλισμένη με ότι καλύτερο υπάρχει και με στόχο την παραγωγή φυτών εύρωστων, υγιών, αλλά και οικονομικών, για να τροφοδοτούν τους αγρότες της περιοχής. Τα φυτά που παράγονται με σειρά όγκου είναι ντομάτα, αγγούρι, μελιτζάνα, πιπεριά, μαρούλι, μπρόκολο, κουνουπίδι, λάχανο, καρπούζι και πεπόνι. Το 2014 ασχολήθηκε και με την ανάπτυξη της καλλιέργειας του χειμερινού λαχανικού iceberg στην περιοχή, καθώς και με την εμπορία του. Για τον σκοπό αυτό έχει εγκαταστήσει στο κεντρικό κατάστημα το ειδικό μηχάνημα vacuum cooling, το οποίο είναι απαραίτητο για την ταχεία ψύξη του iceberg αμέσως μετά την συγκομιδή του. Όπως επισημαίνει ο κ. Γιώργος Ζωγόπουλος, «η θερμοκρασία του iceberg με αυτό το μηχάνημα πέφτει άμεσα στους 2 βαθμούς Κελσίου. Μέσα σε μισή ώρα αυτό το μηχάνημα μπορεί να ψύξει 1,5 τόνους μέσα σε μισή ώρα, από οποιαδήποτε θερμοκρασία περιβάλλοντος. Αν το βάζαμε σε ψυκτικό θάλαμο δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε την ψύξη τόσο γρήγορα. Αυτή η διαδικασία προσδίδει μεγάλη διατηρησιμότητα στο προϊόν. Αυτό το μηχάνημα το αγοράσαμε με ιδία κεφάλαια και χρησιμοποιείται μόνο για τη συγκεκριμένη καλλιέργεια (το κόστος ξεπερνά τα 120.000 ευρώ) ενώ παράλληλα θα πρέπει να υπάρχει και δίπλα ο ψυκτικός θάλαμος για να υπάρξει η συντήρηση μέχρι να φορτωθεί για να φύγει. Και η μεταφορά του γίνεται με φορτηγά ψυγεία.. Η καλλιέργεια του λαχανικού iceberg είναι υπαίθρια. Φέτος καλλιεργήσαμε περίπου 250 στρέμματα. Μια πετυχημένη απόδοση δίνει 2 – 2,5 τόνους το στρέμμα. Η πρώτη φύτευση γίνεται στα μέσα Σεπτεμβρίου. Μπορούν να γίνουν στο ίδιο έδαφος περίπου δύο καλλιέργειες την κάθε περίοδο. Η τελευταία συγκομιδή ολοκληρώνεται στα μέσα Ιουνίου. Τα πουλάμε κυρίως σε σούπερ μάρκετ. Πάντως είναι πρώιμο να δημιουργήσουμε μια ομάδα Παραγωγών στην περιοχή, αφού οι περισσότεροι παραγωγοί ασχολούνται με την καλλιέργεια του καρπουζιού. Αυτή την στιγμή το πουλάμε στα σούπερ μάρκετ στα 1 ευρώ το κιλό. Τα δύο τεμάχια ζυγίσουν περίπου 1,2 κιλά. Το προϊόν αυτό για να είναι εμπορεύσιμο θα πρέπει να ζυγίζει πάνω από 400 γραμμάρια. Πάντως δεν πρόκειται για εύκολη καλλιέργεια. Στην περιοχή φέτος είχαμε δύο παγετούς που δημιούργησαν ζημιές στην καλλιέργεια. Εκτιμώ ωστόσο ότι το ερχόμενο διάστημα πολλές καλλιέργειες με καρπούζι στην περιοχή θα αντικατασταθούν από το iceberg, αφού η κατανάλωση εμφανίζει ανοδικές τάσεις τα τελευταία χρόνια. Οι καταναλωτές φεύγουν από το μαρούλι και στρέφονται προς το iceberg».
Σταύρος Παϊσιάδης

0 Σχόλια
<< Αρχική < Προηγούμενα 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Επόμενα > Τελευταία >>
Αποτελέσματα 28 - 36 από 234

Σύνδεση Χρήστη

Δεν έχετε λογαριασμό ακόμα; Δημιουργία λογαριασμού

Στατιστικά

Επισκέπτες: 2158325

Online χρήστες

Έχουμε 81 επισκέπτες σε σύνδεση

Ο καιρός στη Χώρα

 Ο καιρός τώρα
Περιοδικά σύννεφα Περιοδικά σύννεφα
Θερμοκρασία: 10 °C
Τετάρτη, 20 Μάρ
Περιοδικά σύννεφα Περιοδικά σύννεφα
Θερμοκρασία: 9 ως 21 °C
Πέμπτη, 21 Μάρ
Κυρίως συννεφιασμένος Κυρίως συννεφιασμένος
Θερμοκρασία: 7 ως 19 °C
Παρασκευή, 22 Μάρ
Λιακάδα Λιακάδα
Θερμοκρασία: 4 ως 19 °C
Powered by Elxis - Open Source CMS.
Copyright (C) 2006-2019 Elxis.org. All rights reserved.